فرم ثبت نام رویداد پس از تکمیل فرم پروفایل شما توسط دبیرخانه رویداد بررسی میشود.
در صورت داشتن شرایط اولیه برای ورود به بخش داوری دعوت به مصاحبه می شوید.